Sekti siuntą
/ Registruotis
LT EN RU

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši Sutartis nustato UAB „Navigela“ priklausančiame tinklalapyje www.siuntuguru.lt siūlomų paslaugų teikimo bei apmokėjimo už jas tvarką, reikalavimus Siuntų paruošimui ir  paslaugų užsakymui, taip pat teikiamų paslaugų ribojimus.

1.2. Pateikdamas Užsakymą, Užsakovas patvirtina, kad susipažino su šia Sutartimi (Terminais ir sąlygomis) ir besąlygiškai sutinka su visomis jos nuostatomis.

1.3. Šalys sutaria, kad „Siuntų Guru“ ir Užsakovo santykius, kurie yra neaptarti šioje Sutartyje, reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti teisės aktai.

2. „Siuntų Guru“ paslaugos

2.1. „Siuntų Guru“ suteikia galimybę siųsti Siuntas tarptautinėmis Siuntų gabenimo bendrovėmis, su kuriomis „Siuntų Guru“ yra sudariusi bendradarbiavimo sutartis. Šioje Sutartyje Siuntų gabenimo bendrovės ir jų darbuotojai yra apibrėžiami terminu Kurjeris.

2.2. Siuntų gabenimą atlieka „Siuntų Guru“ parinktas Kurjeris, tačiau gabenimo Sutartis sudaroma tarp Užsakovo ir „Siuntų Guru“. „Siuntų Guru“ yra atsakinga už Užsakovo Siuntos gabenimą ir pati derina jo detales su Kurjeriu.

3. Sutarties sąvokos

3.1. „Siuntų Guru“ – UAB „Navigela“ ir jos darbuotojai.

3.2. Kurjeris – juridinis asmuo, su kuriuo „Siuntų Guru“ yra sudariusi bendradarbiavimo sutartį ir, kuris gabena Užsakovo pateiktą Siuntą.

3.3. Pakuotė – vienas vienetas (vokas, dėžė, rulonas ir pan.) tinkamai supakuotų ir paženklintų daiktų.

3.4. Siunta – vieno siuntėjo vienam gavėjui siunčiama ir viename siuntos dokumente aprašyta pakuotė ar keletas pakuočių, kurios pristatomos vienu adresu.

3.5. Standartinė Siunta – siunta, kurios visi dydžiai (ilgis, plotis, aukštis ir svoris) atitinka užsakovo pasirinktos paslaugos siuntai keliamus reikalavimus, nurodytus aprašyme. Jeigu nors vienas iš minėtų dydžių neatitinka standartų, siunta laikoma nestandartine, o jos pristatymui gali būti taikomi papildomi mokesčiai. 

3.6. Siuntėjas – juridinis (įskaitant jo darbuotojus) arba fizinis asmuo, kuris perduoda vežti (įteikia Kurjeriui) tinkamai paruoštą ir paženklintą Siuntą nurodytam Gavėjui. Užsakovas gali būti Siuntėjas, tačiau Siuntėjas nebūtinai yra Užsakovas.

3.7. Gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, nurodytas ant siuntos pakuotės bei siuntos dokumente kaip asmuo, kuriam adresuota siunta ir kuris priima siuntą paskirties vietoje. 

3.8. Nutolusi vietovė – siuntos paėmimo ar pristatymo vieta itin nutolusioje ir / ar sunkiai pasiekiamoje teritorijoje, kuriai pasiekti reikalingos papildomos išlaidos.

3.9. Siuntos vertė – visų daiktų, įtrauktų į siuntinį, kaina, už kurią siuntėjas juos įsigijo ir gali tai įrodyti turimais įsigijimo dokumentais.

3.10. Išankstinio mokėjimo sąskaita – užsakovo sąskaita „Siuntų Guru“ internetinėje svetainėje, kuri gali būti iš anksto papildyta naudojantis galimais mokėjimo būdais bei panaudota pateikiant užsakymą. 

3.11. Siuntos dokumentai – „Siuntų Guru“ užsakovui suteiktas važtaraštis, manifestas, lydraštis ar kitas dokumentas, pagal kurį Kurjeris priima siuntą gabenimui, patvirtinantis šią siuntos pristatymo sutartį ir turintis unikalų siuntos numerį (brūkšninį kodą). Užsakovas atsako už duomenų, įrašytų į siuntos dokumentą, teisingumą.

3.12. Draudimo suma – suma, kuria užsakovas draudžia siuntą ir, kuri nėra didesnė nei siuntos vertė.

3.13. Raštu – pranešimo perdavimo būdas, kai informacija „Siuntų Guru“ arba užsakovui perduodama tiesiogiai raštu, išsiunčiama registruotu paštu, elektroniniu paštu ar faksu.

3.14. Darbo diena – bet kuri kalendorinė metų diena, kuri yra valstybės nustatyta kaip darbo diena.

3.15. Papildomos išlaidos – išlaidos, atsiradusios užsakymo vykdymo laikotarpiu po apmokėjimo ne dėl Kurjerio ar „Siuntų Guru“ kaltės, kurios negalėjo būti įtrauktos į kainą užsakymo priėmimo momentu ir todėl privalo būti apmokėtos užsakovo.

3.16. Draudžiami siųsti daiktai – daiktai, kurie negali būti siunčiami naudojantis „Siuntų Guru“ paslaugomis. Draudžiamų siųsti daiktų sąrašas viešai skelbiamas ir nuolat atnaujinamas ČIA. 

3.17. Nekompensuojamieji daiktai – daiktai, kurių „Siuntų Guru“ paslaugomis siųsti nerekomenduojama ir kuriems praradimo / apgadinimo atveju negalioja joks draudimas. Tai – dokumentai, vertingi ir kitokio pobūdžio daiktai, kurių vertė sunkiai nustatoma, taip pat trapūs bei smūgiams neatsparūs daiktai. Nekompensuojamųjų (neatlyginamos žalos atvejais) daiktų sąrašas skelbiamas ir nuolat atnaujinamas ČIA.

3.18. Siuntos apgadinimas – Kurjerio klaidos sąlygotas žalos padarymas užsakovo siuntai jos gabenimo metu (nuo paėmimo iš siuntėjo iki pristatymo gavėjui). Siunta laikoma apgadinta tuomet, kai jos turinys yra pažeistas kartu su pakuote. 

3.19. Siuntos praradimas – „Siuntų Guru“  raštiškai užsakovui patvirtintas siuntos praradimas pervežimo metu nuo siuntos paėmimo iš siuntėjo momento. 

4. Užsakymo pateikimas ir teisė atšaukti

4.1.  „Siuntų Guru“ nėra įpareigota priimti visų užsakymų iš užsakovo. Užsakymas bus laikomas priimtu ir sutartis taps galiojanti tik tada, kai „Siuntų Guru“ užsakymą priims ir tai patvirtins užsakovui. „Siuntų Guru“ pasilieka teisę vienašališkai atsisakyti priimti ir / ar atšaukti bet kurį užsakymą.

4.2. Užsakovas turi teisę prašyti atšaukti užsakymą. Mokėjimas už paslaugą grąžinamas pagal Grąžinimų politiką, kuri viešai skelbiama ČIA. Kai kuriais atvejais (žr. Paslaugos aprašymą), užsakymas turi būti atšauktas iki valandos, nurodytos užsakymo pildymo metu. Pavėlavus tai padaryti, mokėjimas nuskaičiuojamas kaip už įvykdytą pristatymą.

4.3. Bet kuris užsakymas (jeigu pasirinktos paslaugos aprašyme nenurodyta kitaip) gali būti atšauktas iki kol siunta bus paimta iš siuntėjo. Po to, kai Kurjeris siuntą paėmė, užsakymas nebegali būti atšauktas, nes užsakovo pageidavimu užsakymas buvo pateiktas Kurjeriui ir bus Kurjerio apmokestintas. Organizuodamas siuntos paėmimą, užsakovas sutinka su paslaugų teikimo sąlygomis ir negali pasinaudoti persigalvojimo teise po to, kai siunta buvo paimta iš siuntėjo.

4.4. Nustačius, kad „Siuntų Guru“ ir Kurjeriui nežinant, pristatymui buvo perduoti Draudžiami siųsti ar pavojingi daiktai ar medžiagos, „Siuntų Guru“ gali be atskiro įspėjimo anuliuoti užsakymą ir kreiptis į atitinkamas valstybines institucijas, o užsakovas gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.

4.5. Kurjeris ir / ar „Siuntų Guru“ turi teisę atsisakyti priimti užsakymą ar paimti siuntą, kuri netinkamai supakuota arba jos informacija neatitinka užsakymo ir faktinės siuntos.

5. „Siuntų Guru“ įsipareigojimai ir atsakomybė 

5.1. Visais atvejais „Siuntų Guru“ yra atsakinga tik užsakovui (asmeniui / įmonei / šaliai). Jeigu užsakymą pateikia siuntėjas, „Siuntų Guru“ nekontaktuoja su gavėju (ir atvirkščiai) bei neatsako už bet kokius nuostolius, kuriuos gali patirti trečiosios šalys. 

5.2. „Siuntų Guru“ ir užsakovas įsipareigoja bendradarbiauti išieškant regreso tvarka bet kurios iš Šalių patirtus nuostolius iš kaltų trečiųjų asmenų (siuntos siuntėjo, gavėjo, vežėjo, kitų asmenų).
5.3. „Siuntų Guru“ pasilieka teisę sustabdyti siuntos gabenimą ir pristatymą be išankstinio perspėjimo.

5.4. „Siuntų Guru“ siūlomos paslaugos (jeigu paslaugos aprašyme nenurodyta kitaip) įtraukia Standartinį draudimą, kuris suteikia galimybę gauti maksimalią 60 EUR kompensaciją už siuntą (ne už kiekvieną jos pakuotę atskirai) jos apgadinimo / praradimo pervežant atveju, jeigu užsakymo pateikimo metu nebuvo užsakytas papildomas siuntos draudimas.

5.5. Užsakymo pateikimo metu užsakovas gali apdrausti siuntą papildomai (jeigu paslaugos aprašyme nenurodyta kitaip). Draudimo kaina lygi 1,5 proc. nuo užsakovo pasirinktos draudimo sumos, bet ne mažesnė nei 8 EUR + PVM (jeigu taikoma pagal įstatymą). Pasirinkta draudimo suma  yra didžiausia suma, kurios siuntėjas gali reikalauti iš „Siuntų Guru“, siuntos apgadinimo ar praradimo atveju siuntos gabenimo metu (nuo jos paėmimo iš siuntėjo iki pristatymo gavėjui). Draudimo suma negali viršyti siuntos vertės. Siuntą draudžiant papildomai, standartinis draudimas negalioja.

5.6. Maksimali „Siuntų Guru“ atsakomybė už pervežimo metu apgadintą ar prarastą siuntą siekia užsakovo pasirinkto siuntos draudimo (standartinio ar papildomo) bei pristatymo išlaidų sumą. Pavyzdžiui, jeigu užsakant paslaugą pasirinktas standartinis draudimas, siuntos apgadinimo / praradimo atveju užsakovui priklauso kompensacija iki 60 EUR bei visų arba dalies pristatymo išlaidų grąžinimas. Arba jeigu pateikiant užsakymą pasirenkamas 600 EUR papildomas draudimas, siuntos apgadinimo / praradimo atveju „Siuntų Guru“ išmoka kompensaciją iki 600 EUR (atskaičiuojama franšizė – 250 EUR)  bei grąžina pristatymo išlaidas. Jeigu siunta pervežimo metu apgadinta, tačiau nedingusi, kompensuojama tik dalis pristatymo išlaidų, atsižvelgiant į siuntos, kuris buvo apgadintas / prarastas, svorį.

5.7. Siuntos praradimo atveju, „Siuntų Guru“ atsakomybė yra ribojama iki siuntos turinio vertės, kuri negali viršyti pasirinkto draudimo sumos (standartinio ar papildomo), neįskaitant pakavimo išlaidų bei mokesčio už papildomą draudimą, jeigu jis buvo užsakytas. 

5.8. Siuntoms, kurių pristatymą užsakant svetainėje „Siuntų Guru“ (www.siuntuguru.lt), buvo nurodyti klaidingi duomenys – svoris, matmenys ir / arba siuntėjo / gavėjo pašto kodai – negalioja joks draudimas, įskaitant standartinį ir papildomą. Draudimo mokestis nebus grąžinamas. Esant didesnei ir / arba sunkesnei siuntai, gali atsirasti papildomos išlaidos, kurias visais atvejais turi padengti užsakovas.

5.9. „Siuntų Guru“ neatsako už apgadinimą siuntų, kurios nebuvo siuntėjo tinkamai supakuotos bei praradimą siuntų, kurios nebuvo siuntėjo tinkamai supakuotos ir / arba paženklintos.

5.10. „Siuntų Guru“ neatsako už siuntų vėlavimą ir / arba nepristatymą, kuriuos lėmė ar prie to prisidėjo nepakankamas, netinkamas arba neaiškus, dviprasmiškas siuntos ženklinimas ir / arba netinkamas, nepakankamas supakavimas. 

5.11. „Siuntų Guru“ neprisiima atsakomybės tuo atveju, jei buvo apgadintas ar prarastas siuntinys, įtrauktas į Draudžiamų siųsti daiktų sąrašą, tačiau  „Siuntų Guru“ apie tai nebuvo informuoti (nežinojo). Tokie daiktai negali būti siunčiami naudojantis „Siuntų Guru“ paslaugomis, nes tai prieštarauja sutarties sąlygoms. Joks draudimas, įskaitant papildomą, siuntoms, įtrauktoms į Draudžiamų siųsti daiktų sąrašą, negalioja. Draudžiamų siųsti daiktų sąrašas viešai skelbiamas ir nuolat atnaujinamas ČIA.

5.12. „Siuntų Guru“ neprisiima atsakomybės už apgadinimą / praradimą siuntų su Nekompensuojamaisiais daiktais. Juos užsakovas siunčia savo paties rizika. Joks draudimas, įskaitant papildomą, siuntoms su Nekompensuojamaisiais daiktais, negalioja. Nekompensuojamųjų daiktų sąrašas viešai skelbiamas ir nuolat atnaujinamas ČIA.

5.13. „Siuntų Guru“ ir jos darbuotojai nėra atsakingi užsakovui jokiomis aplinkybėmis dėl siuntos apgadinimo, jeigu pretenzija raštu „Siuntų Guru“ buvo pateikta vėliau nei per penkias darbo dienas nuo siuntos pristatymo, dėl siuntos praradimo – per septynias darbo dienas nuo numatytos siuntos pristatymo datos. Pretenzija raštu kartu su reikalingais dokumentais turi būti pateikta el. paštu info@siuntuguru.lt arba registruotu paštu adresu UAB „Navigela“, Malūninkų g. 1-68, Klaipėda,  Lietuva. Nepateikus reikiamų dokumentų arba juos pateikus vėliau nei per nurodytą terminą, pretenzija gali būti atmesta. 

5.14. „Siuntų Guru“ padengia tik tiesioginius nuostolius siuntos apgadinimo ar praradimo atveju. „Siuntų Guru“ nėra atsakinga už negautą pelną, pajamas ar kitokią naudą, prarastą galimybę naudotis sugadintu / prarastu siuntiniu, administracinius  nepatogumus, nusivylimą, kilusias problemas  ir sugadintą reputaciją bei kitus netiesioginius užsakytų paslaugų vykdymo nulemtus ir / arba su juo susijusius nuostolius ar žalą.

5.15. „Siuntų Guru“ neatsako už valstybinės institucijos konfiskuojamą siuntą įstatymų numatytais atvejais.

5.16. „Siuntų Guru“ neatsako už jokius Muitinės pareigūnų ar kitų valstybinių institucijų veiksmų sukeltus vėlavimus, nuostolius ar žalą. 

5.17. „Siuntų Guru“ neprisiima atsakomybės už siuntų pakavimo bei žymėjimo / ženklinimo patarimus, pateiktus svetainėje www.siuntuguru.lt. Tik užsakovas yra atsakingas už tinkamą ir siuntos turiniui apsaugoti pakankamą pakuotę.

6. Paslaugų įkainiai ir apmokėjimas

6.1. „Siuntų Guru“ turi teisę keisti paslaugų kainas vienašališkai, be išankstinio perspėjimo. 

6.2. Galiojanti kaina nurodoma „Siuntų Guru“ tinklalapyje užsakymo pildymo mentu. Kaina rodoma eurais (EUR) .

6.3. Atsiskaitymas gali būti atliktas:

6.3.1. Mistertango.lt sistema; 

6.3.2. kreditu, papildžius Išankstinio mokėjimo sąskaitą. Kreditas gali būti panaudojamas tik užsakymą ar kelis užsakymus visiškai apmokant. Norėdamas susigrąžinti „Siuntų Guru“  Išankstinio mokėjimo sąskaitoje esančius pinigus, užsakovas turi kreiptis į „Siuntų Guru“. Apmokėjimai visada grąžinami tik užsakovui ir tik į sąskaitą, iš kurios buvo pervesti;

6.3.3. banko pavedimu: AB „Swedbank“ bankas, banko kodas – 73000, gavėjas – UAB „Navigela“, įmonės kodas – 304430059, atsisk. sąsk. nr. – LT227300010150609523, mokėjimo paskirtis – „Užsakymo numeris XXXXX“ arba užsakymą pateikusio asmens vardas, pavardė / įmonės pavadinimas;

6.4. Mokėjimas nuskaičiuojamas savaime užsakymo priėmimo metu. Jeigu siuntėjas pateikė klaidingus siuntos duomenis, skaičiuojamos papildomos išlaidos. Pateikus netikslius, didesnius siuntos matmenis ar svorį, užsakymo kainos skirtumas negrąžinamas.

6.5. Susidarius įsiskolinimui, užsakovas privalo jį apmokėti per septynias kalendorines dienas nuo pranešimo gavimo dienos. Vėluojant tai padaryti, užsakovas moka 0,2 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Skolos neapmokėjus, „Siuntų Guru“ pasilieka teisę vykdyti skolos išieškojimą per trečiuosius asmenis. Užsakovas įsipareigoja atlyginti visas „Siuntų Guru“ kreipimosi į skolų išieškojimo agentūrą išlaidas, jeigu kreipiamasi buvo dėl užsakovo laiku neįvykdytų jo mokestinių prievolių.

6.6. Nuolatiniai klientai gali gauti papildomas nuolaidas. Visa informacija, susijusi su kliento turimomis nuolaidomis bei pristatymo kainomis, yra konfidenciali ir negali būti atskleidžiama. 

6.7. Nuolaidos nesumuojamos.

6.8. Nuolaidos, suteiktos užsakovui, gali būti vienašališkai pakeistos ar panaikintos.

7. Papildomos išlaidos

7.1. Atsiradus papildomoms išlaidoms, siuntos gabenimas ir pristatymas yra suspenduojamas iki tol, kol užsakovas jas apmokės.

7.2. Papildomomis išlaidos laikomos tokios išlaidos, kurias „Siuntų Guru“ gali patirti – mokesčiai, kuriuos Kurjeris ar valstybinės institucijos gali pritaikyti „Siuntų Guru“ užsakymo vykdymo metu ir kurie negalėjo būti įskaičiuoti į paslaugos kainą užsakymo pateikimo metu. Papildomos išlaidos nėra „Siuntų Guru“ skiriamos baudos. 

7.3. Papildomos išlaidos gali būti nuskaičiuojamos nuo kreditinės užsakovo sąskaitos. Jeigu tokia nenaudojama, „Siuntų Guru“  raštu susisiekia su užsakovu dėl šių išlaidų apmokėjimo.

7.4. Papildomos išlaidos atsiranda šiais atvejais:

7.4.1. Kurjeriui dėl siuntėjo kaltės negalint paimti siuntos nurodytu adresu, užsakovas privalo padengti 5 EUR papildomas išlaidas už pakartotinį Kurjerio iškvietimą;

7.4.2. kai kuriais pakartotinio pristatymo atvejais, užsakovas privalo padengti kiekvienu atveju skirtingas papildomas išlaidas;

7.4.3. užsakovui nurodžius klaidingus duomenis ir dėl šios priežasties Kurjeriui negalint pristatyti siuntos gavėjui ir / arba gavėjui atsisakius priimti siuntą ir dėl šių priežasčių siuntą grąžinant siuntėjui. Šiais atvejais pristatymas laikomas įvykdytu, todėl apmokėjimas už jį negali būti grąžintas. Siuntos grąžinimas apmokamas užsakovo išlaidomis;

7.4.4. užsakyme pateikus klaidingus siuntos svorio ir matmenų duomenis bei pašto kodus. Jeigu siunta sunkesnė ar jos matmenys didesni, arba gavėjas / siuntėjas yra nutolusioje vietovėje, negu nurodyta užsakant siuntimo paslaugą, užsakovas privalo padengti užsakymo kainos skirtumą bei sumokėti 5 EUR administracinį mokestį ir / arba siuntos grąžinimo mokestį;

7.4.5. panaudojus Kurjerio ranka rašytą važtaraštį vietoje „Siuntų Guru“ suteiktų siuntos dokumentų, užsakovas privalo sumokėti 15 EUR administracinį mokestį bei padengti pristatymo kainos skirtumą, jeigu toks atsiranda. Siunta taip pat gali būti sulaikyta iki kol susidaręs įsiskolinimas bus apmokėtas;

7.4.6. Kurjeriui pateiktus ne tą siuntą, jeigu tą dieną „Siuntų Guru“ svetainėje ar kitu būdu užsakytos kelios skirtingų Kurjerių paslaugos;

7.4.7. pristatymo savaitgalį atveju;

7.4.8. kai kuriais pristatymo į nutolusias vietoves atvejais;

7.4.9. netaisyklingai užpildžius siuntos dokumentus arba norint atšaukti užsakymą, taikomas užsakymo anuliavimo mokestis – 5 EUR;

7.4.10. netinkamai, netaisyklingai paženklinus siuntą;

7.4.11. netinkamai supakavus siuntą;

7.4.12. kai kuriais atvejais siunčiant nestandartines siuntas;

7.4.13. Kurjeriui pas siuntėją laukiant siuntos ilgiau nei dešimt minučių;

7.4.14. užsakovui ar gavėjui paprašius pakeisti paėmimo ir / ar pristatymo adresą ar kontaktinius duomenis;
7.4.15. Kurjeriui prašant patikslinti užsakovo klaidingai nurodytas pristatymo detales.

7.5. Pateikdamas užsakymą, užsakovas sumoka tik pristatymo išlaidas. Visi mokesčiai, kuriuos gali pritaikyti gavėjo šalies Muitinė, turi būti sumokėti gavėjo arba gali būti perleisti užsakovui.

8. Siuntos perdavimas Kurjeriui

8.1. Už paslaugos užsakymo metu pateikiamą informaciją atsakingas užsakovas. Jis įsipareigoja atlyginti visus „Siuntų Guru“ ir Kurjerio patirtus nuostolius, kurie gali atsirasti dėl klaidingai ar netiksliai nurodytų duomenų. „Siuntų Guru“ ir Kurjeris neprivalo tikrinti informacijos, pateiktos siuntos dokumentuose, teisingumo. 

8.2. Kai kuriais atvejais (žr. Paslaugos aprašymą) siunčiant apribojimus viršijančias siuntas, jos gali būti grąžinamos siuntėjui, mokėjimą nuskaičiuojant kaip už įvykdytą pervežimą.

8.3. Už siuntos turinį atsakingas užsakovas.

8.4. Siuntos paėmimo datą ir laiką (jeigu įmanoma) bei vietą užsakovas nurodo kurdamas užsakymą. Kliento pasirinktas siuntos paėmimo laikas nėra garantuotas.

8.5. Jeigu Kurjeris neatvyksta paimti siuntos, užsakovas apie tai turi pranešti „Siuntų Guru“, o ne tiesiogiai Kurjeriui.

8.6. Pristatymo paslaugai yra būtinas spausdintuvas, siuntėjas privalo atspausdinti el. paštu gautus ar iš užsakovo paskyros tinklalapyje www.siuntuguru.lt parsisiųstus siuntos dokumentus, juos pasirašyti ir pridėti prie siuntos. Jeigu šių nurodymų nesilaikoma, bet koks užsakovo skundas dėl siuntai padarytos žalos ar siuntos praradimo pervežant bei prašymas grąžinti mokėjimą už paslaugą gali būti atmestas. 

8.7. Priklausomai nuo pasirinktos paslaugos bei pristatymo šalies, „Siuntų Guru“ gali suteikti papildomus dokumentus, kurie turi būti pridėti prie siuntos. To nepadarius, siunta gali vėluoti arba gali atsirasti papildomų išlaidų.

8.8. Siunčiami daiktai privalo būti saugiai ir tinkamai supakuoti. Bet koks daiktas, pritvirtintas prie pakuotės (išorėje), gali būti traktuojamas kaip daiktas, įtrauktas į Draudžiamų siųsti daiktų sąrašą.

8.9. Vokai, paletės ir rėminė tara gali būti siunčiami pasirinkus paslaugas, kurių aprašyme nenurodyta kitaip. Siunčiant nurodytas pakuotes užsakant paslaugas, negalimas / netinkamas gabenti tas siuntas, siuntos yra gražinamos siuntėjams, mokėjimą nuskaičiuojant kaip už įvykdytą pervežimą.

8.10. Užsakovas yra atsakingas už tinkamą siuntos pakavimą. Pakuotė turi išlaikyti siunčiamų daiktų svorį, apsaugoti juos nuo galimų defektų bei atlaikyti kritimą iš nedidelio (iki 1 metro) aukščio. Bet koks užsakovo skundas dėl žalos, kurios priežastimi buvo netinkama ir / ar nepakankama pakuotė, gali būti atmestas.

8.11. Siuntos, siunčiamos naudojantis „Siuntų Guru“ paslaugomis, turi atlaikyti nedidelį išorinį poveikį.

8.12. Užsakovas sutinka, kad tais atvejais, kai jo siunta padaro žalą kitai siuntai ar siuntoms, jis atlygins žalą „Siuntų Guru“, Kurjeriui ir / ar kitų siuntų siuntėjams pareikalavus.

8.13. Daiktai, įtraukti į Draudžiamų siųsti daiktų sąrašą, ar netinkamai supakuotos siuntos negali būti siunčiamos. Tokių siuntų, jeigu jos nežinant priimtos gabenti, pristatymas gali vėluoti, jos gali būti grąžintos siuntėjui jo išlaidomis, sulaikytos Muitinėje ir / ar laikomos tol, kol gavėjas jas atsiims. Tokiu atveju gavėjas bus informuotas, iki kurios datos galima siuntą atsiimti. Kitu atveju, gali atsirasti papildomos išlaidos arba siunta gali būti sunaikinta. 

8.14. Siunta gali būti sunaikinta, jeigu:

8.14.1. siuntoje yra daiktų, įtrauktų į Draudžiamų siųsti daiktų sąrašą;

8.14.2. siunta yra pažeista ir kelią pavojų žmonių sveikatai ir saugumui;

8.14.3. siuntėjas arba gavėjas neatsiima siuntos iki nurodyto termino.

8.15.  „Siuntų Guru“ turi teisę bet kuriuo metu sustabdyti siuntos pristatymą ir patikrinti pakuotės turinį, komisijai surašant aktą, jeigu turi įtarimų, kad siuntoje „Siuntų Guru“ pristatymui buvo perduoti daiktai, įtraukti į Draudžiamų siųsti daiktų sąrašą, taip pat daiktai ar medžiagos, galintys kelti pavojų žmonių sveikatai ar kitoms siuntoms arba yra draudžiami vežti kitų valstybių teritorijomis. Tokiu atveju „Siuntų Guru“ imasi visų būtinų saugumo priemonių ir turi teisę kreiptis į atitinkamas valstybines institucijas, užsakovas gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.

8.16. Siuntas Kurjeris paima tik darbo dienomis ir darbo valandomis.

8.17. Siuntėjas privalo sudaryti sąlygas Kurjeriui siuntą paimti.

8.18. Kurjerio vairuotojas, užsakovo pageidavimu, gali pasirašyti siuntos dokumentus paimdamas siuntą. Užsakovas privalo pateikti siuntos paėmimą įrodančius dokumentus „Siuntų Guru“ paprašius.

8.19. Užsakovas vienašališkai atsakingas už pateiktų duomenų teisingumą. Kurjerio vairuotojas neprivalo šių duomenų tikrinti.

9. Siuntų sekimas ir pristatymas

9.1. Siuntos pristatomos tik darbo dienomis ir darbo valandomis. 

9.2. Priimdamas siuntą gavėjas privalo kartu su Kurjerio vairuotoju ar Kurjerio įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Jeigu siuntos pakuotė apgadinta, siuntos priėmimo metu privaloma tai pažymėti; kitu atveju, traktuojama, jog siunta pristatyta tvarkinga. Gavėjui pasirašius, siunta yra laikoma perduota.

9.3. Susidarius aplinkybėms, kurios apsunkina siuntos perdavimą, „Siuntų Guru“ kreipiasi į užsakovą dėl tolesnių instrukcijų. Jeigu jos nėra pateikiamos, „Siuntų Guru“ turi teisę užsakovo sąskaita siuntą grąžinti siuntėjui arba jo sąskaita siuntą iškrauti, perduoti saugojimui.

9.4. „Siuntų Guru“ neseka siuntų Kurjerių ar savo sistemose. Siuntų sekimas yra užsakovo, siuntėjo ir / ar gavėjo atsakomybė, todėl siuntai vėluojant ar atsiradus kitoms pristatymo problemoms, užsakovas privalo apie tai pranešti „Siuntų Guru“. Jeigu siuntos numeris rodo, kad siunta sulaikyta Muitinėje, yra grąžinama arba gavėjas jos atsisakė, o „Siuntų Guru“ personalas užsakovo nebuvo apie tai informuotas, su tuo susijęs skundas negali būti pateiktas, grąžinimai taip pat nėra vykdomi. 

9.5. Užsakovas privalo susisiekti su „Siuntų Guru“ esant siuntos grąžinimo siuntėjui grėsmei. Jeigu siunta grąžinama, užsakymas laikomas įvykdytu, o apmokėjimas negali būti grąžintas. Pakartotinio siuntimo išlaidas apmoka užsakovas.

9.6. Jeigu Kurjeris nusprendžia pakeisti siuntos numerį, informaciją apie siuntą galima gauti tik susisiekus su „Siuntų Guru“.

9.7. „Siuntų Guru“ siuntas pristato tik į pilnus gatvės adresus.

9.8. Pristatymai atliekami nurodytu adresu į pagrindinę priėmimo vietą. Kurjeris siuntų nepristato į konkretų padalinį nurodytu adresu. Pristatymas gali būti atliktas į kaimyninį adresą, tačiau privalomas priėmimą patvirtinantis parašas.

9.9. Užsakovas privalo nurodyti kiekvienos siuntos gavėjo kontaktinį telefono numerį. „Siuntų Guru“ atsisako siųsti iš naujo ar grąžinti apmokėjimą už pristatymą siuntų, kurių pristatymą užsakant nebuvo nurodytas tikslus gavėjo telefono numeris.

9.10. Kurjeris gavėjui skambina tik tuo atveju, jeigu neranda jo (jos) nurodyto adreso arba kyla kitų, su pristatymu susijusių, problemų.

9.11. Kurjeris siuntos pristatymą vykdo tris kartus. Užsakant kai kurias paslaugas, pakartotinis pristatymas gali kainuoti papildomai (žr. Paslaugos aprašymą). Jeigu pristatymas nepavyksta, siunta grąžinama siuntėjui, o užsakymas laikomas įvykdytu. Pakartotinio siuntimo išlaidas apmoka užsakovas.

9.12. Gavėjo šalies Muitinės tarnybai užsakovas privalo pateikti siunčiamų daiktų sąskaitą. Joje nurodoma eksporto priežastis bei pateikiamas daiktų aprašas ir vertė. Jeigu Muitinė aptinka neatitikimą tarp siųstų daiktų ir aprašymo sąskaitos, gali būti pritaikyti muito mokesčiai ar atsirasti papildomų išlaidų. Siunta taip pat gali būti konfiskuota ar grąžinta siuntėjui jo išlaidomis, o jeigu siuntėjas nėra užsakovas, tuomet pastarojo išlaidomis. Tokiu atveju pristatymas laikomas įvykdytu, todėl apmokėjimas negali būti grąžintas.

9.13. Siuntos paėmimą patvirtinantis dokumentas su vairuotojo parašu turi būti saugomas užsakovo tris mėnesius po siuntos pristatymo.

9.14. „Siuntų Guru“ negarantuoja galimybės sustabdyti siuntą po to, kai Kurjeris ją paėmė.

10. Nutolusios vietovės

Siuntų paėmimo ar siuntų pristatymo į nutolusias vietoves terminai yra ilgesni nei įprastai.

11. Draudžiami siųsti ir Nekompensuojamieji daiktai 

11.1. Draudžiami siųsti daiktai be išimčių negali būti siunčiami užsakant „Siuntų Guru“ paslaugas. Tokių daiktų siuntimas prieštarauja sutarties sąlygoms. 

11.2. Prieš pateikiant užsakymą rekomenduojama įsitikinti, ar siunta gali būti gabenama užsakant „Siuntų Guru“ paslaugas. Užsakydamas pristatymo paslaugą, užsakovas patvirtina, jog su Draudžiamų siųsti daiktų sąrašu susipažino ir minėtų daiktų siuntoje nesiunčia.

11.3. „Siuntų Guru“ ir / ar Kurjeriui siuntoje aptikus daiktą, įtrauktą į Draudžiamų siųsti daiktų sąrašą, siunta gali būti grąžinta siuntėjui be galimybės grąžinti mokėjimą už paslaugą.

11.4. „Siuntų Guru“ nerekomenduoja siųsti Nekompensuojamųjų daiktų. Tokie daiktai yra trapūs ir pavojingi arba dėl kitų priežasčių netinkami gabenti užsakant „Siuntų Guru“ siūlomas paslaugas. Jeigu užsakovas nusprendžia siųsti Nekompensuojamą daiktą, tai daro savo paties rizika. Kurjeris gali atsisakyti vežti tokią siuntą, ji taip pat gali vėluoti, būti grąžinta ar konfiskuota gavėjo šalies Muitinės. Jeigu siunta priimama pristatymui ir vėliau grąžinama siuntėjui, užsakymas laikomas įvykdytu ir apmokėjimas už pristatymą negali būti grąžintas, taip pat gali atsirasti papildomos išlaidos.

11.5. „Siuntų Guru“ užsakymų priėmimo sistema yra automatinė, todėl „Siuntų Guru“ gali nepastebėti, kad užsakovas ketina siųsti daiktą, įtrauktą į Draudžiamų siųsti daiktų sąrašą. „Siuntų Guru“ personalui ir / ar Kurjeriui tai pastebėjus, užsakymas gali būti  nedelsiant anuliuotas. Kitu atveju, Kurjeriui siuntą paėmus, „Siuntų Guru“ neatsako, jei siunta sunaikinama. Jeigu siuntą atsiimti įmanoma, „Siuntų Guru“ raštu susisieks su užsakovu  ir nurodys, kaip tai padaryti.

11.6. Jeigu siunta, kurioje siunčiami draudžiami siųsti ir / arba nekompensuojami daiktai, vėlavo, buvo apgadinta arba prarasta gabenimo metu, su tuo susijęs skundas „Siuntų Guru“ negali būti pateiktas, apmokėjimas už paslaugą taip pat negali būti grąžintas. Siunčiant draudžiamus ir / ar nekompensuojamus daiktus joks siuntos draudimas negalioja.

11.7. Jeigu siunta pervežimo metu buvo labai pažeista ir nebegali būti gabenama toliau, ji gali būti saugoma nustatytą laikotarpį (kiekvienu atveju skirtingą), kol raštu „Siuntų Guru“ apie tai informuotas užsakovas arba gavėjas ją atsiims. 

11.8. Jeigu siunta su siunčiamais draudžiamais ir / ar nekompensuojamaisiais daiktais kelia pavojų saugumui ar žmonių sveikatai, ji gali būti nedelsiant sunaikinta.

11.9. Užsakovas supranta ir sutinka, kad tyčia ar dėl neatsargumo siekdamas užsakyti draudžiamų siųsti daiktų pervežimą, perduodamas ar bet kokiu kitu būdu sąlygodamas jų perdavimą pervežimui, jis prisiima visišką atsakomybę už pasekmes ir įsipareigoja padengti visus „Siuntų Guru“ bei Kurjerio dėl to patirtus nuostolius. Užsakovas taip pat sutinka, jog tuo atveju, kai jo siunta su draudžiamais siųsti ar nekompensuojamais daiktais padaro žalą kitai siuntai ar siuntoms, jis atlygins žalą „Siuntų Guru“, Kurjeriui ir / ar kitų siuntų siuntėjams pareikalavus.

12. Muitinės procedūros

12.1. Užsakovas, išsiuntęs užsakymą, sumoka tik transportavimo išlaidas. „Siuntų Guru“ neatsakinga už siuntos vėlavimus, sulaikymus, taikomus mokesčius, susijusius su Muitinės procedūromis. Muito mokesčius prieš siuntos pristatymą turi apmokėti gavėjas (arba, Muitinei sutikus, siuntėjas).

12.2. Užsakovas laiduoja, kad visi jo, siuntėjo ir gavėjo pateikti su siuntos importu ir eksportu susiję dokumentai ir juose pateikta informacija, taip pat padaryti pareiškimai yra tikslūs ir teisingi. Užsakovas prisiima visą riziką dėl neteisingų duomenų pagrindu galinčios atsirasti atsakomybės ir įsipareigoja atlyginti visus „Siuntų Guru“ ir Kurjerio patirtus nuostolius. Jis taip pat pripažįsta, kad jeigu jo apie siuntą arba siuntos turinį pateikti duomenys yra netikri ar melagingi, prieš jį gali būti pateiktas civilinis ieškinys ir / ar jis gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, kurios viena iš bausmių gali būti siuntos konfiskavimas ir jos realizavimas ar utilizavimas.

12.3. Visas baudas, mokesčius (jei taikoma, įskaitant ir neapsiribojant vien tik PVM), saugojimo mokesčius ir kitas papildomas išlaidas, kurias „Siuntų Guru“ ir Kurjeris gali patirti dėl Muitinės arba kitų valdžios institucijų veiksmų (neveikimo) arba dėl to, kad užsakovas ir / ar gavėjas nepateikė reikiamų dokumentų, privalo padengti užsakovas; nurodytos išlaidos taip pat gali būti pareikalautos atlyginti ar išieškotos iš gavėjo prieš atiduodant jam siuntą. Jeigu išlaidas turi padengti gavėjas, tačiau jis atsisako tai padaryti, užsakovas sutinka padengti minėtas bei dėl siuntos parsiuntimo atsiradusias papildomas išlaidas bei sumokėti administracinį mokestį už papildomą darbą.

12.4. Įprastai Muitinė susisiekia su gavėju tiesiogiai. Jeigu gavėjas atsisako siuntos, siunta gali būti grąžinta siuntėjui jo išlaidomis, o jeigu paslaugos užsakovas nėra siuntėjas – užsakovo išlaidomis. Negavus apmokėjimo iki nustatyto termino, siunta gali būti sunaikinta, skundas dėl dingusios siuntos nebegali būti pateiktas, taip pat gali būti pritaikytas siuntos atsisakymo mokestis ir / ar atsirasti papildomų išlaidų. Jeigu gavėjas nesusisiekia su Muitine ir siunta sunaikinama, tai laikoma užsakovo ir / ar gavėjo atsakomybe.

13.  Klientų aptarnavimas

13.1.  Užsakovas su „Siuntu guru“ personalu gali susisiekti šiais būdais:

13.1.1. el. paštu info@siuntuguru.lt;

13.1.2. telefonu +370 614 77999,

13.1.3. adresu Malūninkų g. 1-68, Klaipėda, LT-46417.

14. Pretenzijos dėl prarastų ar apgadintų siuntų

14.1. Užsakovas pretenziją raštu apie apgadintą siuntą privalo pateikti ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo siuntos pristatymo dienos.

14.2. Jeigu užsakovas mano, jog siunta dingo, būtina susisiekti su „Siuntų Guru“ per septynias darbo dienas nuo preliminarios pristatymo datos.

14.3. Visi skundai turi būti tiesiogiai pateikiami įmonei „Siuntų Guru“, o ne pačiam Kurjeriui. Kreipiantis tiesiogiai į kurjerį dėl problemos sprendimo ar kompensacijos, neinformavus apie tai „Siuntų Guru“ personalo, „Siuntų Guru“ skundų nenagrinėja.

14.4. Pateikdamas pretenziją – info@siuntuguru.lt arba registruotu paštu adresu UAB „Navigela“, Malūninkų g. 1-68, Klaipėda,  Lietuva – užsakovas privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad Kurjeris siuntą paėmė, siuntos apgadinimo faktą įrodančius dokumentus arba jų kopiją, apgadintos siuntos pakuotės ir turinio nuotraukas, prekių įsigijimo sąskaitos kopiją bei remonto centro pažymą dėl patirtų nuostolių.

14.5.  Apgadinta siunta su visa pakuote turi būti saugoma gavėjo bei prieinama patikrinimui pristatymo adresu visą skundo nagrinėjimo laiką. Tolimesni siuntos pristatymai gali ją dar labiau pažeisti, todėl tampa sunku įvertinti pirminę žalą.

14.6.  Jeigu faktas, kad siunta buvo apgadinta pervežimo metu, patvirtinamas, „Siuntų Guru“ padengia daikto remonto arba jo įsigijimo išlaidas, priklausomai nuo to, kurios yra mažesnės ir, kurios negali viršyti paslaugą užsakant pasirinkto draudimo (standartinio arba papildomo) sumos. Jeigu siųstas daiktas sugadintas nepataisomai, gavėjas privalo pristatyti tai patvirtinančią oficialią remonto centro pažymą.

14.7.  Pretenzijos dėl dingusios siuntos gali būti nagrinėjamos ir vykdomos tik gavus siuntos praradimo faktą patvirtinantį „Siuntų Guru“ raštą.

14.8.  Bet kokia kompensacija išmokama tik užsakovui.

14.9. Pretenzijos nagrinėjimo metu „Siuntų Guru“ bendrauja tik su užsakovu. 

14.10. Apeliacija dėl netenkinančio pretenzijos sprendimo gali būti pateikta per keturiolika kalendorinių dienų. 

15. Statutinės teisės 

Terminai ir sąlygos nepanaikina užsakovo, kaip pirkėjo, statutinių teisių.

16. Trečiųjų šalių teisės 

Bet kuri šalis, kuri nėra šio susitarimo šalis (pavyzdžiui, gavėjas) negali reikšti jokių pretenzijų ir / ar primesti kitų sąlygų.

17. Kitos nuostatos

17.1.  Visi ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Tuo atveju, jeigu ginčą tektų perduoti teismui, byla būtų nagrinėjama Klaipėdos m. Apylinkės Teisme. 

17.2.  Jeigu kuri nors šių terminų ir sąlygų nuostata yra neįgyvendinama įstatymiškai, tai nekeičia kitų nuostatų įgyvendinamumo.

SEO paslaugos - Taurusmedia.lt